Fitsidihanan’ ny Ben’ny Tanàn’I Behenjy ny Filohan’ny Antenimierandoholona

Nitsidika ara – pomba  fanajana  ny Filohan’ ny  Antenimierandoholona RAKOTOMANANA Honoré, ny Ben’ny  tanànan’ ny  Behenjy   ANDRIAMIALISOA  Michel ny Alakamisy  faha 29 septambra 2016.

Niompana tamin’ny fangatahana  tolo- tanana   eo amin’ny fanafainganana ny  fikarakarana taratasy momba ny  teti k’asa    famatsiana  herin’ aratra   ao amin’ny kaominina ambanivohitra  Tsijoarivo distrika Ambatolampy ny fihaonan’ny roa tonta .

Zava – dehibe  ity  tetik’ asa  ity ary andraindrain’ny mponina any an- toerana hiteraka asa sy  fampandrosoana ifotiny   ho an’ ny  vahoaka ; hamelomaso ny tanàna  ihany koa noho ny fananan’ity   kaominina Tsijoarivo ity ny vakoka sy ny tantara mampiavaka azy.

Nohamafisin’ ireto vahiny fa  ny COP 21 ( conférence de Paris) no hamatsy vola tanteraka  ity tetik’ asa ity ka ny Governemanta Malagasy amin’ny alaln’ny Ministera tompan’andraikitra no  mpanantanteraka  sy hiantoka ny fisian’ny antsoina hoe « sécurité des investissements »,sy ny  hampidirana azy ho isan’ny tetik’asa ny filoham- pirenena ( projet présidentiel)eto Madagasikara,

Nanambara ihany koa  ny Filoha RAKOTOMANANA Honoré  fa andraikitry ny Antenimierandoholona ny fiahiana sy fisolona tenan’ireo Vondrom-Bahoakam- paritra Itsinjam-pahefana,  ka vonona ny tenany   hanome tolo -tanàna  ny ben’ ny tananan’I BEHENJY  sy  ny orin’asa amin’ny fikarakarana ny taratasy  sy hampita izany any amin’ny Minisitra  tompon’ andraikitra mba hampandroso  iny faritra iny.

 

Laisser un commentaire