Fanitsiana hifanaraka amin’ny toetr’andro ny Fandaharam-pamapianarana FAC-MED/OMS

Araky ny Voalaza ao amin’ny  rijan-teny mamaritra ny Sata, ny Iraka ary ny Anjara  asan’ireo rantsamangaika ao amin’ny Rafitry ny Vondrona InSPNMad (TDR du Groupe InSPNMad, dia nivory ny Conseil National Pédagogique (CNP) ny Vondrona InSPNMad tamin’ny 10 sy 11 Febroary 2017  nanomboka  ny Fanitsiana hifanaraka amin’ny toetr’andro ny Fandaharam-pamapianarany sy ny zavatra mahakasika izany (mise à jour des Programmes OMS et dispositions y afférentes), araky ny fanaony iasan-taona.

Nolanian’ny Comité  National des Directeurs (CND), Rafitra faratampony ato amin’ny Vondrona InSPNMad  sy ny Conseil National Scientifique des Elites Régionales (CNSER) tamin’ny 92,25 % Izany Volavolam-panapahankevitra mahakasika ny Rafim-pampianarana sy Fanabeazana InSPNMad izany (Système Pédagogique et Educative InSPNMad dans le domaine paramédical)

Mana-kery avy hatrany ny 25 Febroary 2017 izany Boky mirakitra izany, ary tsy maintsy tanterahina araky ny Note de Service tamin’io daty io ihany izany nosoniavin’ny Filoha Tale Jeneraly/Mpandrindra Nasionaly Ny Programan’ny Vondrona InSPNMad, izay notovanana ireo sonian’ny Solotena isam-paritra sy  ny Foiben-pitondran’ny Vondrona InSPNMad

Tanteraka ny mise à jour des Programmes faha- 05 ny Programme OMS tamin’ireo Zaikabe Pédagojika in-droa miantaona ireo (10-11/03/2017 ; 24-25/03/2017) fa niavaka tokoa ity indray mitoraka ity nohon’ireto antony ireto :

 • Ny fisian’ny Sytème de Formation FAC-MED (Programme National Unique, Système LMD, Examen National Unique : Novembre 2017 , ets…) sy ny Fampiharana azy eto amin’ny Tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara amin’ireo IFIRP sy ireo Ecoles Paramédicale Privées Habilitées
 • Nohon’ny tatitra nataon’ny PDG/CNP sady Président ny CMR-Paramed (Président du Cercle Mixte de Réflexion pour  la Révalorisation du Système de Formation Paramédicale à Madagascar)  nijery ifotony tamin’nyalalan’ny Fitsidiham-paritra maro nataony, rehefa nahazo ny tso-dranon’ny Birao Nasionaly CMR-Paramed, teo amin’ireo Tompon’andraikitry ny Oniversitem-panjakana avy amin’ny faritra sy ireo amin’ny Faculté des Médecine, ny IFIRP (Ecoles Paramédicales Publiques) sy ireo Mpiatsehatra rehetra amin’ity « Raramédicale » ity (Chefs de Région, Ordres régionaux des sage-femmes- Ordres régionaux des Infirmiers , Syndicats des Infirmiers et des Sages-femmes , Associations des Paramédicaux de Madagascar , Ecoles Privées Paramédicales, Directeurs Régionaux de la Santé Publique, Médecins Inspecteurs  ets…)
 • Ka nahatonga ny Mpivory InSPNMad ho Dodona mafy hiara-hitady vaha-olana ho an’ny Vondrona InSPNMad aloha, nefa mety hilain’ny Firenena koa angamba hieritreretina (Source d’inspiration, éléments de Réflexion, Outils de Négociation)

Teraka tamin’izany, ny Programme National Educatif InSPNMad 2016-2017, satria aminay dia “EDUQUER D’ABORD, INSTRUIRE APRES”, izany hoe: “MANABEN’NY OLONA HO HENDRY ALOHA, izay vao MAMATSY FAHAIZANA AMAM-PAHALALANA AZY”. Teraka koa ny « Synthèse des Programmes FAC-MED-OMS », izay mandravona ny « Points forts » sy ny « Points faibles » n’ireo karazana Programa roa ireo

Mikasika io Programme National Unique Pédagogique InSPNMad (Synthèse des Programmes FAC-MED-OMS) io  dia tsy mivaona amin’ireto foto-kevitra Pédagojika InSPNMad ireto izahay :

 • Ouverture Internationale (Programme FAC-MED)
 • Contribution des Apprenants à la Costruction des savoirs (Programme FAC-MED)
 • Alignement international des Titres Académiques et Professionnels (Programme FAC-MED)
 • Maîtrise de la dextérité manuelle (Programme OMS)
 • Adéquation Programme de Formation aux impératifs des Marchés Nationaux (22 Régions et 119 Districts) et Internationaux de L’Emploi (Programme OMS)
 • Polyvalence des Apprenants/Chercheurs (Programme OMS)
 • Partenariat Technique et Jumelage Internationaux (Programme FAC-MED)

Natolotra avy hatrany, tamin’ny zoma 10 Martsa 2017 ny Travaux de Validation ny Comité National des Directeurs sy ny Conseil National Scientifique des Elites Régionaux, ho eo am-pelatanan’ny Ministera Mpihahy (Ministre de la Santé Publique, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministre  de la Fonction Publique , Réforme Administrative et des Lois Sociales, nomena ihany koa ny lehiben’ny Parlement roa tonta (Senat et Assemblée Nationale)

Ireo boky ireo dia miaraka amin’ny taratasy fangatahana « Audiences » ho fanampim-panazavana sy fanambarana ny Programan’ny CMR-Paramed ato ho ato (Organisation : Enquête  Statistiques Nationales sur la réceptivité Matérielle et Intellectuelle du Programme FAC-MED 2016-2017 ; Sondage National  sur l’effectivité du Programme FAC-MED  2016-2017 ; 25 Questionnaires pour Améliorer et Innover le système de Formation FAC-MED ; Colloque National CMR-Paramed)

Ny antony izany dia tsotra : « mandalo fahahiranana tanteraka ny Fampiaharana ny Programme FAC-MED, volana vitsivitsy tsy anaovan’ny Examen National Unique FAC-MED” ho an’ny 3ème année vao miakatra nanao Programme OMS tamin’ny 1ère année sy 2ème année (L1/L2)

Lasa raharam-pirenena, raharaham-panjakana ary raharaham-bahoaka tsy azo iodivinana ity Formation Paramédicale ity, satria miankina amin’izany ny ho avin’ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara (2/3 ny mpiasan’ny MINSAN dia Paramed avokoa)

Fehiny :

Eto anatrehanareo Mpanao Gazety Malagasy eto amin’ny Renivohitry Madagasikara sy isam-paritra, ny Mpianatra, ny Mpampianatra sy ny Mpandraharaha ara-pitondrana InSPNMad :

 • Ny Présidence Direction Générale/Coordination Nationale des Programmes dia hampanantanteraka ny Programme National Educatif 2016-2017 InSPNMad, ny Synthèse des Programmes FAC-MED-OMS (niveau licence) ho fanajana ny fanapahan-kevitry Comité National des Directeurs (CND) sy ny Conseil National Scientifique des Elites Régionales (CNSER) amin’ireo Sekoly mpikambana ato anatin’ny Vondrona
 • Manao antso avo amin’ny Fanjakana sy ireo mpisehatra rehetra amin’ity “Secteur Paramédical “ ity mba hanao soroka miara milanja sy tongotra miara mamindra hanatanterahana ny Programme CMR-Paramed (Mars/Avril/Mai/Juin 2017): enquête statistique, sondage national, 25 questionnaires pour  améliorer et innover le Système de Formation FAC-MED,  Colloque Nationale  CMR-Paramed, izay tokony Hipaka any amin’ny NEGOCIATION NATIONAL, ka tena vaha-olana Repoblikana, Demokratika ary iraisan’ny malagasy (malgacho-malgache) no ataon-tsika ho an’ny Taranaka eto .
 • Miara-ory amin’ireo namoy havana aman-tsakaiza sy rava- fonenana tamin’ny fandalovan’ny Rivo-doza ENAWO izahay, ary miantso ny Voin-kava mahatratra InSPNMad sy ny Mpikambana CMR-Paramed rehetra, ary ireo Vondrona iraisam-pirenena mpiara-dia amin’i Madagasikara.

Président  Directeur Général/Coordonnateur National des Programmes du Groupe InSPNMad.

Président du CMR-Paramed Madagascar

 RAZANADRAKOTO Roland Albert

 

Laisser un commentaire